dimarts, 2 d’octubre de 2007

Comencen les obres del nou hotel

Noticies

Finalment Taradell tindrà de nou un Hotel. Ja fa uns dies que han començat les obres d’aquest nou equipament que tindrà 3 estrelles disposarà de 21 habitacions, un menjador per 80 comensals, un bar - cafeteria, una sala per conferencies i reunions i un garatge al soterrani per a 30 cotxes. L’hotel esta situat al bell mig de la urbanització, just al costat de la capella de Sant Quirze.

Malgrat que la urbanització de La Roca pertany a la primera etapa de la transició i no va ser gens ben projectada a nivell de serveis i equipaments públics, si que va deixar aquest espai precisament per aquesta fi. Així l’Hotel de La Roca s’afegirà al Càmping La Vall i a poques cases de Turisme Rural en l’oferta turística taradellenca.


Protestes d'alguns veïns

Un grup de veïns de la Roca encapçalats per Jordi Puig i sota el nom de col•lectiu La Roca Residencial han començat una campanya per tal de que aquest hotel no pugui tirar endavant. Les queixes principals que aporten son el soroll i la mala olor que pot portar aquesta instal•lació, el trencament de la tranquil•litat i també la possibilitat que aquest hotel es converteixi en el futur en un casa de cites o un geriàtric.


Un nou Hotel en projecció


Segons sembla aquest no serà l’únic hotel que hi haurà a Taradell. Quan s’aprovi el POUM hi haurà més terrenys requalificats com a serveis i és força possible que hi hagi una nova iniciativa per la construcció d’un nou establiment hoteler, aquest cop al costat de la Rotonda de la T.

2 comentaris:

Unknown ha dit...

HOTEL A TARADELL: NEGOCI PER UN, PERJUDICI PER MOLTS

Ja que el meu nom apareix en la informació sobre el hotel que s’està construint a La Roca, cal que tothom sàpiga els arguments que s’han exposat al Ajuntament i que o be han desestimat amb arguments tan poc convincents com erronis o que encara no han contestat. Al final d’aquest escrit trobareu el document que vaig adreçar al Ajuntament en data 13 d’agost.
L’ultima noticia, que vaig rebre per correu certificat el passat dia 31 d’octubre es que la Comissió de Govern del dia 6 d’ Agost va decidir adreçar-lo al arquitecte municipal per que donés el seu dictamen. Fins al dia de avui, 7 de novembre, no he rebut el citat dictamen.

Com veureu la posició contraria a la construcció del hotel no està basada en conceptes subjectius sinó ben objectius com es el que las vigents Normes Subsidiàries Urbanístiques de Taradell impedeixen la construcció de residencials (hotels, hostals, etc.) en zona residencial oberta, cas de la urbanització La Roca, que tinguin mes de 1000 m2 de sostre, es a dir de superfície construïda. El projecte te 2799 m2 i malgrat això, se li concedeix llicencia d’obres.

Per informar mes acuradament al personal, voldria comentar el paràgraf que apareix en la informació que diu:
“Malgrat que la urbanització de La Roca pertany a la primera etapa de la transició i no va ser gens ben projectada a nivell de serveis i equipaments públics, si que va deixar aquest espai precisament per aquesta fi.”
1- La urbanització de La Roca es va construir a finals dels anys 60 i la transició va començar a mitjans dels 70
2- El solar en que s’està construint l’hotel estava destinat a usos comercials per cobrir les necessitats de tots els veïns i no solament d’un veí o de una societat de la que el veí, Sr. Josep Muntal i Vila, es administrador. El hotel no te cap utilitat ni beneficia a cap veí de La Roca.
3- El us residencial es va incorporar en una modificació “a la carta” de les Normes Subsidiàries Urbanístiques entre 1988 i 2001
4- En el epígraf corresponent també es permet que el edifici o part d’ell es dediqui a sala de festes. Hotel, restaurant, bar i possibilitat de sala de festes em sembla massa sospitós i em fa pensar, a mi i als membres del Col•lectiu La Roca Residencial que represento, que a mig termini el hotel pot canviar d’activitat.
5- A La Roca ja existeix un restaurant des de els anys 60 que darrerament a sofert una completa remodelació i que te un projecte aprovat de fer un hotel de 6-8 habitacions. Aquest projecte, per les seves característiques es molt mes adient per el entorn rural en el que situa.

Si hi ha algú que vulgui conèixer mes dades pot respondre a traves del blog adjuntant un comentari o be fent-ho a traves de www.osona.com on també podreu trobar comentaris respecte el tema del hotel

Salutacions cordials a tothom

Jordi Puig i Martín


RECURS DE REPOSICIÓ, PREVI AL RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIU, EN FRONT DE LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 25 DE JUNY DE 2007.Taradell, 13 d’agost de 2007Senyor Secretari Interventor del Ajuntament de Taradell:

Amb relació a la resolució de la Junta de Govern Local celebrada el dia 25 de juny de 2007 en que es desestimaven les meves al•legacions a l’atorgament de llicencia de activitats de hotel amb garatge, bugaderia i restaurant vull interposar el següent recurs de reposició:

1) En la part expositiva de la resolució s’indica que en el període de informació publica de l’expedient es va comunicar de forma personal als veïns contigus la intenció de construir un hotel amb garatge, bugaderia i restaurant. Forma personal no es una manera fefaent de comunicació si no es fa per escrit, es lliure en ma i el comunicat signa la copia corresponent indicant-hi la data en que s’ha assabentat de la comunicació. Ni el Ajuntament ni el propietari han demostrat de forma fefaent la comunicació als veïns la intenció d’obrir un establiment hoteler amb restaurant.

2) En referència als accessos s’indica que el hotel disposarà de un únic accés (entenent com a tal el que conformen un carrer o conjunt de carrers, correctament urbanitzats.) En la seva resolució s’indica que “es tracta de un vial d’amplada suficient per permetre, sense especials dificultats l’incrementa de trànsit que pot comportar el funcionament d’un hotel amb una capacitat màxima de 46 persones, encara que aquest nombre es pugui incrementar amb motiu del funcionament del restaurant. L’Av. de Santa Eugènia te una calçada d’una amplada aproximada de 8 metres...”. Dons be, per arribar a l’Av. Santa Eugènia abans hi ha que passar per l’Av. Pirineus que com ja vaig exposar en les meves al•legacions es estreta i molt perillosa i cito punts i amplades:

a. En front al nº1 te una amplada de 5 metres amb vorera a un costat i mur al altre. Aquesta circumstancia fa que tan els vehicles que van a La Roca com els que en surten tinguin tendència de circular al centre de la calçada. Mur i vorera vol dir sense escapatòria i amb possibilitats de accident
b. Límit can Turell-can Herrera frontalment a can Sala la amplada es de 5 metres amb un mur tocant la calçada, i on s’han trencat molts miralls retrovisors laterals a causa del extrem estretament, i vorera al altre. Sense escapatòria ja que per augmentar la perillositat existeixen unes tanques collades a la vorera en la zona corresponent a can Sala que fan impossible pujar-hi en el cas extrem que per evitar una topada aquesta fora la solució menys perillosa.
c. En front del nº 9. Amplada 5,60 metres. Vorera en ambdues bandes.
d. En front de la casa Les Tremoledes 5,80 metres d’ample. Vorera a una banda i cuneta fonda a l’altre banda.
e. Pont d’entrada a la urbanització 5,60 metres, amb vorera a una banda i guarda rails a l’altre banda amb una posició que fa que el vehicle que surt de La Roca sigui dirigit cap el centre de la calçada.
f. A tot això cal afegir la corba sense visibilitat del Molí de Vent, el canvi de rasant a la cruïlla amb el carrer de la Sardana i les diverses sortides de cases a una i altre banda de l’Av. Pirineus, que ho fan sense visibilitat i amb extrem perill per el vehicle que s’incorpora a la circulació com per els que estan circulant.

Si tots aquests punts demostren que el accés te una perillositat per els que el coneixem be, el risc s’incrementa quan circulen persones que no el coneixen i que, donada la existència de dos restaurants a la zona (un ja en funcionament en la actualitat), poden superar el límit de alcoholemia.

3) En referència als sorolls, la reglamentació existent de obligat compliment i que vostès citen, es refereix al àmbit del hotel i no al que es pot produir, i de fet es produeix sempre, a la sortida de restaurants i llocs públics especialment en el cas de celebracions o àpats comunitaris. La experiència indica que malgrat la reglamentació això passa i els que en sofreixen les conseqüències son els veïns mes propers. El ajuntament no pot posar un policia fixo per que vigili el compliment de la reglamentació de sorolls produïts per el personal a la sortida del restaurant. La prevenció es la primera mesura que s’ha de adoptar per evitar un mal. A La Roca ja hi ha un restaurant que, suposo, compleix amb la legislació vigent però mes de una nit els veïns del voltant hem de sofrir el crits de la gent quan surt del local o dels cotxes derrapant a la corba accés/sortida.
4) Respecte al tema de la inseguretat com a conseqüència de l’arribada de molt personal desconegut, punt que no considera el seu informe per ser poc argumentat, considero que no cal argumentar massa quan qualsevol diari, radio o TV en va ple de noticies sobre l’augment de la inseguretat derivada de l’arribada de nou personal a punts on fins ara es vivia amb una certa calma.
5) Amb respecte als subministraments d’aigua, gas, electricitat estic d’acord que la responsabilitat del subministrament es de les companyies subministradores però el Ajuntament ha de vetllar per que el subministra es faci d’acord a normatives i te que signar el corresponent conveni amb les companyies subministradores i el propietari del negoci que properament es vol desenvolupar. Això vol dir que el Ajuntament es d’alguna manera responsable de que el subministra a unes noves instal•lacions no perjudiqui als membres de la comunitat residencial ja establerta.


Crec que es important tinguin amb consideració els diferents punts i deneguin ara mateix la llicencia d’activitats que han atorgat temporalment i no mes endavant una vegada inspeccionades les instal•lacions al seu termini. D’aquesta manera evitaran un perjudici econòmic innecessari al propietari del hotel restaurant.

Totes les raons exposades son opinables però la problemàtica del accés crec que es un punt que difícilment poden rebatre per que qualsevol tècnic amb circulació els hi donaria un dictamen similar. No val argumentar que en el nou POUM estan previstos un nous accessos a La Roca. Ni el POUM esta aprovat definitivament ni els nous accessos estan fets o en fase de construcció; tinguem en compte que el seu termini de execució es el any 2023. Quants accidents haurem patit en el accés a La Roca abans d’aquesta data?

No se si acceptaran les argumentacions expressades en aquest recurs però donada la perillositat de accés i del augment de trànsit que tindrà degut al nou restaurant i hotel, no hem quedarà mes remei que, mitjançant carta notarial, fer a l’Ajuntament de Taradell responsable civil subsidiari de qualsevol accident derivat de la perillositat del accés ja que, avisat reiteradament de la perillositat no tan sols no hi ha posat remei immediat sinó que dona llicencia per una activitat que augmenta, i molt, aquesta perillositat.


CONSIDERACIONS URBANISTIQUES

Comentari al informe presentat per el Serveis Tècnics Municipals i signat per el arquitecte municipal Sr. Josep M. Claparols.

En contra el que expressa el Sr. Claparols en el seu informe exposo:

D’acord amb les Normes Subsidiàries de Taradell. Text refós. Normes Urbanístiques. Febrer 2006 vigents en la actualitat, els hi recordo que:
La norma 88. Sector Miranda de la Plana defineix que el solar on s’ha de ubicar el futur hotel restaurant correspon a la subzona “comercial” clau 7d2 en la que també s’admet el us residencial, sales d’espectacles..
En la Norma 29. Desenvolupament i tolerància dels usos, i en el seu apartat j) es defineix:
Residencials: Son els destinats per allotjament comunitari i hostaler.

El fet de la qualificació com a “residencial” permet la construcció de un hotel però d’acord amb la Norma 68. Condicions d’us, entre el usos que s’admeten en zona residencial oberta que es el cas que discutim , trobem que el punt 2 indica:
Residencial: S’admet l’ús residencial exclusiu i limitat a una superfície de sostre de 1000 m2.
El projecte presentat excedeix amb escreix els 1000 m2 de sostre ja que presenta un total de 2799,49 m2 de sostre


Considero que el projecte presentat esta fora de normes i per tant no es legal donar una llicencia d’activitats a un projecte que no compleix la legalitat vigent.


Aquest problema no es personal i solament em faig portaveu de les inquietuds de un bon nombre del veïns de La Roca que, associats en el Col•lectiu La Roca Residencial, pensem lluitar fins al final per aconseguir que la nostra opció de residència en un paratge tranquil i en plena natura no sigui pertorbada per una activitat que segurament alterarà els paràmetres que en el seu dia vam considerar idonis per fer-nos una casa en d’aquesta zona de Taradell.

Atentament

Jordi Puig i MartínEn nom propi i dels integrants del Col•lectiu La Roca Residencial

Unknown ha dit...

RECTIFICACIO

En el meu comentari anterior hi ha un error. La data de la comissió de govern de l’ajuntament no es 6 d’agost sinó 3 de setembre. Tot plegat no canvia massa però hi ha que se fidel a la realitat

Jordi Puig i Martin